Ochrona środowiska - pozwolenia i wnioski wodnoprawne | Comarch ERGO

Konferencje

Zapoznaj się z relacjami z naszych konferencji i zobacz jakie wydarzenia odbędą się wkrótce

Moduły systemu w gospodarce wodnej i lądowej

Strefy ochronne ujęć wody

Moduł ten pozwala na ewidencjonowanie stref ochronnych ujęć wody. Zakres gromadzonych informacji obejmuje rodzaj ochrony stref ochronnych, ich powierzchnię oraz inne parametry związane z ujęciem. Określa położenia strefy w przestrzeni geograficznej. Zapewnia powiązania przestrzenne obiektów rejestru z ewidencją gruntów i budynków i ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz dostępu do danych tych ewidencji z obszarów objętych rejestrem.
Strefy ochronne ujęć wody

Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie przydomowe

Moduł pozwala na prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres gromadzonych informacji obejmuje dane techniczne o urządzeniach i ich użytkownikach wraz z załącznikami. Określa położenie obiektów rejestru w przestrzeni geograficznej. Zapewnia powiązanie przestrzenne obiektów rejestru z ewidencją gruntów i budynków i ewidencją miejscowości, ulic i adresów oraz dostęp do danych tych ewidencji z obszarów objętych rejestrem. Zapewnia obsługę procesów kontroli zbiorników i oczyszczalni oraz ich wyników.

Pozwolenia zintegrowane

Comarch ERGO pozwala na prowadzenie rejestru pozwoleń zintegrowanych, uzyskiwanych dla instalacji przemysłowych i innych (np. hodowla, oczyszczalnie ścieków komunalnych), obejmując wszystkie oddziaływania na środowisko określane w pozwoleniach cząstkowych oraz ich wzajemne powiązania. Przechowuje dane dotyczące wnioskodawcy, pełnej nazwy, znaku sprawy, daty wniosku, daty wszczęcia postępowania, daty wydania decyzji kończącej sprawę, dowolnych uwag, prognozowanej wielkości emisji hałasu, prognozowanej ilości, stanu oraz składu ścieków przemysłowych, prognozowanej ilości wykorzystywanej wody.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza

Tereny zielone

Moduł pozwala na prowadzenie ewidencji zieleni miejskiej. Pozyskuje dane do ewidencji zieleni z mapy. Konfiguruje klasyfikacje terenów zielonych (np. trawniki, parki, lasy, rabaty kwiatowe). Wyróżnia zieleń znajdującą się w pasach drogowych. Generuje zestawienia, raporty i mapy tematyczne zieleni. Definiuje obszary analiz. Z systemu można również wygenerować dokumenty do przetargów na utrzymanie zieleni.

Sprzęt pływający do połowu ryb

Moduł jest odpowiedzialny za prowadzenie wykazu wniosków o rejestrację sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb oraz wydanych zaświadczeń o rejestracji tego sprzętu. Gromadzi różne dane np.: parametry techniczne sprzętu, informacje o użytkownikach oraz dowolne załączniki czy wydruki zaświadczeń o rejestracji.

Uproszczone plany urządzania lasów

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru uproszczonych planów urządzania lasu. Zakres gromadzonych informacji obejmuje: wydzielenia, opisy taksacyjne, wskazania gospodarcze oraz dowolne dokumenty związane z planem urządzania lasu. Zapewnia powiązanie przestrzennego obiektów planu z ewidencją gruntów i budynków oraz dostępu do danych ewidencji gruntów i budynków z obszarów objętych planem lub wydzieleniem.

Wyłączanie gruntów z produkcji rolnej

Comarch ERGO wspiera realizację procedur związanych z wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej. Automatycznie nalicza należności, opłaty roczne oraz odszkodowania. Określa powierzchnie poszczególnych rodzajów wyłączanych gruntów na podstawie wprowadzonych na mapie obszarów wyłączenia i związanych z nimi danych ewidencji gruntów i budynków.

Wycinka drzew i krzewów

Nasze rozwiązanie pozwala na prowadzenie rejestru zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz archiwizację wniosków i decyzji związanych ze sprawą. Aplikacja mobilna umożliwia weryfikację wycinki w terenie oraz jej dokumentowanie w postaci zdjęć i dowolnych adnotacji.

Pomniki przyrody

Moduł umożliwia ewidencjonowanie pomników przyrody żywej i nieożywionej. Zakres gromadzonych informacji obejmuje dane pomnika, stan prawny, nazwę sprawującego nadzór oraz określenie jego położenia i granic. Dane te mogą być uzupełniane dowolnymi załącznikami (dokumentami, zdjęciami).

Rozwiązania dla ochrony środowiska

    Zobacz wszystkie materiały