Centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej w obszarze ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie, za pomocą którego realizowane będą strategie terytorialne dotyczące zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Należą do nich przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonego sprawnego transportu, przywracania funkcji społeczno-gospodarczych, poprawy stanu środowiska przyrodniczego czy wspierania efektywności energetycznej. Uspójnienie gospodarki przestrzennej w obszarach ZIT jest koniecznym warunkiem efektywnego wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

Partnerstwo miast i gmin oznacza współpracę

Zintegrowane inwestycje terytorialne wymagają ścisłej współpracy gmin w zaspokajaniu potrzeb obywateli naszego państwa. Współpraca ta wymaga posiadania usystematyzowanej, kompleksowej wiedzy o obszarze ZIT, której źródłem są wymagane prawem rejestry i ewidencje opisujące poszczególne obszary gospodarki przestrzennej. Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, wymagają zintegrowanego dostępu do danych prowadzonych przez różne jednostki. Korporacyjny model systemu ERGO gwarantuje współpracę miast i otaczających je gmin w ramach elektronicznej platformy centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej.

Comarch ERGO gwarantuje współpracę miast i gmin w prowadzeniu rejestrów

ERGO zapewnia korporacyjne prowadzenie rejestrów publicznych, umożliwiające wzajemne wykorzystanie danych referencyjnych prowadzonych przez różne jednostki. Dla przykładu danymi referencyjnymi dla ewidencji dróg lub ewidencji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzonej przez gminę są dane referencyjne pochodzące z baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT administrowane przez miasto na prawach powiatu.

Comarch ERGO gwarantuje współpracę miast i gmin w gospodarce komunalnej

Comarch ERGO dostarcza systemy klasy AMS (Asset Managment System), zapewniające zarządzanie majątkiem komunalnym. Dzięki Comarch ERGO, miasta i gminy mogą posiadać wzajemny dostęp on-line do prowadzonych przez siebie baz danych majątku komunalnego oraz związanych z nim kluczowych procesów takich jak zajęcia pasa drogowego, terminy budowy, remontów czy też usuwania awarii. System zapewnia koordynację procesów inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z majątkiem komunalnym realizowanych przez poszczególne jednostki.

Comarch ERGO gwarantuje współpracę miast i gmin w budowie Smart City i ITS

Comarch ERGO zapewnia integrację baz danych majątku komunalnego z danymi napływającymi z urządzeń pomiarowych, pozwalając w łatwy sposób osiągnąć cele stawiane projektom związanym z budową Smart City. Comarch ERGO pozwala na integrację, w jednej elektronicznej platformie, danych napływających z systemów odpowiedzialnych za zarządzanie aktywnymi urządzeniami inteligentnego miasta. Należą do nich stacje pogodowe, tablice zmiennej treści, tablice przystankowe, czujniki natężenia ruchu drogowego, sygnalizacja świetlna, kamery monitoringu wizyjnego. Jego wdrożenie może stanowić rozwiązanie alternatywne dla kosztownych systemów klasy ITS. System otrzymał nagrodę Skrzydła IT w administracji 2016.

Comarch ERGO gwarantuje współpracę miast i gmin w budowie Systemu Informacji Przestrzennej

ERGO umożliwia uruchomienie jednego Geoportalu, prezentującego dane publiczne zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez miasto i gminy. Geoportal może prezentować zintegrowane dane dotyczące działek ewidencyjnych, adresów budynków, zajęć pasa drogowego, prowadzonych prac budowlanych, remontowych czy też utrudnień drogowych. Ponadto, każda jednostka może posiadać swój własny Geoportal wewnętrzny, zapewniający dostęp do szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez inne jednostki

eUsługi – usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców

Comarch ERGO zapewnia uruchomienie kilkudziesięciu e-usług wszystkich poziomów zaawansowania, zapewniając kompleksową obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie gospodarki przestrzennej. System jest zintegrowany z systemami płatności elektronicznych oraz brokerami odpowiedzialnymi za komunikację z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dzięki budowie opartej o model usługowy, Comarch ERGO pozwala na wdrożenie e-usług o zróżnicowanej architekturze, zapewniających integrację z obiegami dokumentów funkcjonującymi w organizacji.

Nowoczesny zasób geodezyjny i kartograficzny podstawą efektywnej gospodarki przestrzennej

Kluczową rolę w procesach gospodarki przestrzennej pełnią bazy danych Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewnienie dostępu do aktualnych danych jest warunkiem koniecznym ich bezpośredniego wykorzystania w procesach decyzyjnych. Bazy te pełnią także istotną rolę w prowadzeniu gminnych i powiatowych rejestrów i ewidencji, zapewniając właściwe odniesienie przestrzenne danych w rejestrach i ewidencjach. Comarch ERGO dostarcza kompleksowy system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym gwarantujący spełnienie tych wymagań.

Korzyści z wdrożenia Comarch ERGO

Możliwość budowy nowoczesnego systemu, którego samodzielne wdrożenie przez daną jednostkę byłoby niemożliwe ze względu na ograniczone środki finansowe

Standaryzacja procedur, rejestrów i udostępniania informacji

Zapewnienie dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji dla celów decyzyjnych

Szybsza realizacja procesów i procedur administracyjnych

Eliminacja wykonywania tych samych czynności przez różne jednostki

Niższe koszty zakupu i eksploatacji dzięki współużytkowanie zasobów IT