ZIELEŃ MIEJSKA

Tereny zielone w przestrzeni miejskiej stanowią element przestrzeni urbanistycznych, które ze względu na swój kształt i kompozycję elementów oraz ich wielofunkcyjność są ważnym czynnikiem zaspokajania potrzeb społecznych i kulturowych. Właściwe utrzymanie i planowanie rozbudowy terenów zielonych wymaga posiadania wiedzy dotyczącej miejskiego zasobu przyrodniczego, uwzględniającej jej rozkład przestrzenny, rodzajowy i ilościowy.

Prowadzenie ewidencji zieleni miejskiej

System umożliwia prowadzenie zasobu przyrodniczego, w tym ewidencji zieleni miejskiej w ujęciu rodzajowym i ilościowym. System dostarcza specjalistyczne narzędzia zapewniające łatwe pozyskiwanie danych zieleni bezpośrednio z poziomu mapy. W przypadku posiadania dostępu do danych referencyjnych BDOT500 i GESUT, system zapewnia ich bezpośrednie wykorzystanie do zakładania lub aktualizacji bazy danych zieleni. Wystarczy wskazać na mapie interesujący użytkownika obiekt, a system automatycznie przejmie jego dane do nowego obiektu zieleni.

Klasyfikacja terenów zielonych

Klasyfikacja terenów zielonych ewidencjonowanych w systemie jest w pełni konfigurowalna. Przykładowa klasyfikacja terenów może je dzielić na trawniki, parki, lasy, rabaty kwiatowe, krzewy, żywopłoty skwery i cmentarze. Dodatkowo, prowadzenie ewidencji może być prowadzone oddzielnie dla obszarów znajdujących się w pasach drogowych, gdzie odpowiedzialność za jej utrzymanie należy np. do zarządców drogowych

Analizy i zestawienia

System umożliwia generowanie zestawień, raportów i map tematycznych dostarczając dane ilościowe i rodzajowe dotyczące poszczególnych rodzajów zieleni. W szczególności, użytkownicy mogą definiować dowolne obiekty przestrzenne, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane do wykonywania tych analiz. Obiekty te mogą dotyczyć np. obszarów utrzymywanych przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie poszczególnych terenów lub obszarów na które ogłaszane są przetargi.

Utrzymanie zieleni

ERGO umożliwia wsparcie procesów związanych z ogłaszaniem przetargów na utrzymanie zieleni miejskiej. System generuje odpowiednie dokumenty graficzne i opisowe związane z tym procesem, dostarczając informacje o tym ile i jakiego rodzaju zieleń znajduje się w obszarze na który ogłaszany jest przetarg. W przypadku wyłączenia części terenów zielonych z prac utrzymaniowych realizowanych przez jednostki zewnętrze, system pozwala zaplanować obszary zastępcze, tak aby suma powierzchni terenów zielonych, których utrzymanie w zadanym czasie trwania umowy jest obowiązkiem wykonawcy, odpowiadała wartości powierzchni z umowy.

Publikacja danych na Geoportalu

Dane dotyczące zieleni miejskiej mogą być publikowane na Geoportalu publicznym, zapewniając obywatelom dostęp do informacji o miejskim środowisku przyrodniczym, wpływając w ten sposób na lepsze wykorzystanie jego walorów dla celów rekreacyjnych, kulturowych i społecznych.