Zarządcy infrastruktury komunalnej

Zgodnie z przepisami ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. W myśl ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadaniami użyteczności publicznej są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1. Należą do nich między innymi sprawy: zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną, cieplną, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbiorowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Zintegrowany system gospodarki komunalnej gminy

ERGO dostarcza zintegrowane, specjalistyczne systemy dziedzinowe, ukierunkowane na obsługę procesów związanych z gminną gospodarką komunalną, zapewniając wsparcie dla realizacji zadań własnych gminy. ERGO umożliwia kompleksowe zarządzanie majątkiem komunalnym.

Wykorzystanie referencyjnych baz danych PZGiK

ERGO zapewnia bezpośrednie wykorzystanie danych referencyjnych BDOT500 i GESUT dla celów prowadzenia ewidencji majątku komunalnego, gwarantując odpowiednią jakość, dokładność i wiarygodność tworzonych zasobów. Wystarczy wskazać na mapie interesujący użytkownika obiekt z baz danych BDOT500 lub GESUT (np.chodnik, oświetlenie uliczne, przewód kanalizacyjny, trawnik) a system automatycznie wykorzysta jego geometrię do założenia odpowiedniego obiektu w bazie danych majątku komunalnego.

Dostęp do informacji o własności gruntów majątku komunalnego

Zarządcy majątku komunalnego są uprawnieni do uzyskania dostępu do danych ewidencji gruntów i budynków, w związku z realizowanym przez nich celem publicznym. ERGO zapewnia dostęp do danych EGiB powiązanych z tym majątkiem. Zarządcy majątku mogą wykonywać np. analizy własnościowe, umożliwiające automatyczne sprawdzenie stanów własności gruntów leżących pod majątkiem komunalnym.

ERGO 3D

Mobilne skanowanie laserowe z fotorejestracją, pozwala na znacznie szybsze, w porównaniu do tradycyjnych metod, zakładanie baz danych majątku komunalnego takich jak ewidencja dróg i obiektów mostowych, ewidencji oznakowania poziomego i pionowego, ewidencji oświetlenia drogowego, ewidencji zieleni, ewidencji reklam w pasie drogowym. ERGO 3D zapewnia wizualizację kolorowej chmury trójwymiarowych punktów i panoram fotograficznych 360° oraz prowadzenie na podstawie tych danych baz majątku komunalnego.

Koordynacja procesów gospodarki komunalnej

Systemy dziedzinowe ERGO rejestrują informację o kluczowych terminach związanych z procesami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi takimi jak np. terminy rozpoczęcia i zakończenia prac, rozpoczęcia i zakończenia gwarancji, wykonania przeglądów gwarancyjnych. Ewidencjonowane są również terminy dotyczące poszczególnych czynności lub zdarzeń takich jak np. zajęcia pasa drogowego, utrudnienia drogowe, prace bieżące, prace budowlane, zmiany organizacji ruchu drogowego. Informacje dotyczące terminów ww. zdarzeń mogą być prezentowane w postaci zintegrowanych kalendarzy udostępnianych wszystkim uczestnikom procesów związanych z zarządzaniem majątkiem komunalnym. Za ich pośrednictwem można uzyskać szczegółową informację związaną z danym terminem.