Wojewódzkie centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej

Urząd marszałkowski w realizacji zadań związanych z przygotowywaniem projektów strategii rozwoju województwa, w tym wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego wykorzystuje dane pochodzące z rejestrów publicznych prowadzonych przez niższe szczeble administracji publicznej. Wdrożenie Comarch ERGO umożliwia uruchomienie elektronicznej platformy wojewódzkiego centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej. System wspiera procesy związane z kształtowaniem polityki przestrzennej województwa poprzez zapewnienie bezpośredniego dostępu do rejestrów i ewidencji prowadzonych przez gminy i powiaty oraz umożliwia ich wykorzystanie do celów analitycznych.

Współpraca jednostek administracji publicznej to konieczność

Z uwagi na fakt, że mieszkańcy danego obszaru należą jednocześnie do gminy, powiatu i województwa, jednostki samorządowe muszą ze sobą współpracować we właściwym zaspokajaniu potrzeb obywateli naszego państwa. Gmina, powiat i województwo, jako jednostki samorządu terytorialnego tworzą tzw. terytorialną korporację samorządową, mającą wspólne interesy i cele publiczne. Korporacyjny model systemu ERGO zapewnia ścisłą współpracę urzędu marszałkowskiego, powiatów i gmin w ramach elektronicznej platformy wojewódzkiego CUW gospodarki przestrzennej.

Zgodność z Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz KRI

Comarch ERGO jest zgodny z Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz Rozporządzeniem w Sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Na podstawie tych aktów prawnych, za prowadzenie rejestrów publicznych i udostępnienie z nich informacji, odpowiedzialność ponoszą poszczególne samorządy województwa. System zapewnia harmonizację i standaryzację danych i usług związanych z prowadzeniem i udostępnianiem informacji w województwie. System zapewnia także referencyjność danych samorządów województwa.

ERGO gwarantuje współpracę w prowadzeniu rejestrów publicznych

ERGO zapewnia korporacyjne prowadzenie rejestrów publicznych umożliwiające wzajemne wykorzystanie danych referencyjnych prowadzonych przez różne jednostki. Dla przykładu danymi referencyjnymi opisującymi powiatowy zasób nieruchomości są dane pochodzące z gminnych rejestrów, takich jak ewidencja miejscowości, ulic i adresów (adres nieruchomości), rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (funkcja nieruchomości w planie), ewidencja zabytków (wpis do ewidencji zabytków) czy ewidencja dróg (powierzchnia działki znajdująca się w obszarze drogi publicznej).

ERGO gwarantuje współpracę w obsłudze procedur administracyjnych

ERGO umożliwia korporacyjną realizację procedur administracyjnych z wykorzystaniem aktualnych danych prowadzonych przez inne jednostki. Dla przykładu, powiat wydając pozwolenie na budowę wykorzystuje informacje pochodzące z gminnych rejestrów i ewidencji takich jak ewidencja, miejscowości ulic i adresów, rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencja zabytków czy rejestr decyzji lokalizacyjnych. Z kolei, podstawą wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub też wydania decyzji o nadaniu numeru porządkowego budynku jest określenie działki ewidencyjnej, pochodzącej z powiatowej ewidencji gruntów i budynków.

ERGO gwarantuje współpracę w realizacji e-usług

ERGO zapewnia korporacyjną realizację e-usług, zapewniających spełnienie wymagań z artykułu 220 § 1 KPA. Stwierdza się w nim, że organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli istnieje możliwość ich ustalenia na podstawie posiadanych przez organ rejestrów i ewidencji lub na podstawie rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej lub poprzez wymianę informacji.

ERGO gwarantuje współpracę w budowie Systemu Informacji Przestrzennej

Comarch ERGO umożliwia uruchomienie jednego Geoportalu publicznego, prezentującego dane publiczne zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez powiat, jego gminy i jednostki z nimi powiązane. Ponadto, każda jednostka może posiadać swój własny Geoportal wewnętrzny, zapewniający dostęp do szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez inne jednostki administracji publicznej.

Węzły powiatowo-gminne

System składa się z wydzielonych logicznie powiatowo-gminnych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, w których odbywa się wymiana informacji pomiędzy powiatami ziemskimi a ich gminami. Urząd marszałkowski posiada dostęp do rejestrów gminnych i powiatowych dla celów realizacji swoich zadań. Jednocześnie, urząd marszałkowski prowadzi własne rejestry i ewidencje szczebla wojewódzkiego.

Korzyści z wdrożenia ERGO w modelu CUW

Możliwość budowy nowoczesnego systemu, którego samodzielne wdrożenie przez daną jednostkę byłoby niewykonalne ze względu na ograniczone środki finansowe

Standaryzacja procedur, rejestrów i udostępniania informacji

Zapewnienie dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji dla celów decyzyjnych

Szybsza realizacja procesów i procedur administracyjnych

Eliminacja wykonywania tych samych czynności przez różne jednostki

Niższe koszty zakupu i eksploatacji dzięki współużytkowanie zasobów IT

Wykorzystanie efektu skali