WODOCIĄGI I KANALIZACJA

ERGO ułatwia współdziałanie i wymianę informacji pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność w przestrzeni publicznej. Przedsiębiorstwom zajmującym się zaopatrywaniem w wodę i odprowadzaniem ścieków pozwala na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz związanej z nimi infrastrukturze.