Zintegrowana, kompleksowa gospodarka przestrzenna powiatu

Gospodarka przestrzenna powiatu obejmuje jego zadnia własne i zlecone do których należą między innymi zadania z zakresu geodezji i kartografii, katastru, gospodarki nieruchomościami, transportu zbiorowego i dróg publicznych, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwo obywateli. Sprawna realizacja tych zadań wymaga dostępu do kompleksowej informacji przestrzennej, której jedynym źródłem są wymagane prawem rejestry publiczne.

Zintegrowane rejestry i ewidencje

Wdrożenie Comarch ERGO zapewnia zintegrowane prowadzanie wymaganych prawem rejestrów i ewidencji umożliwiając ich bezpośrednie wykorzystanie w procesach związanych z kompleksową gospodarką przestrzenną powiatu. Comarch ERGO zapewnia zintegrowany dostęp do aktualnych danych rejestrów i ewidencji dla celów podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych. System wspiera obsługę procedur administracyjnych, zapewniając bieżąca aktualizację rejestrów publicznych w ramach obsługiwanych procedur oraz umożliwia automatyzację generowania dokumentów związanych z tymi procesami.

System Informacji Przestrzennej

Wdrożenie Comarch ERGO jest jednocześnie wdrożeniem powiatowego Systemu Informacji Przestrzennej. Dane prowadzone w poszczególnych rejestrach i ewidencjach systemu prezentowane są w postaci czytelnych map tematycznych. Mapy te mogą także integrować dane pochodzące z innych rejestrów i ewidencji, w zależności od potrzeb użytkownika i prowadzonych rejestrów. Z poziomu mapy, użytkownicy systemu mogą posiadać dostęp do szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach systemu. Ponadto, dane są prezentowane na Geoportalu wewnętrznym i zewnętrznym (publicznym).

Elektroniczne usługi zintegrowane z ePUAP

Comarch ERGO umożliwia uruchomienie kilkudziesięciu e-usług wszystkich poziomów zaawansowania, zapewniając kompleksową obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie gospodarki przestrzennej. System jest zintegrowany z systemami płatności elektronicznych oraz brokerami odpowiedzialnymi za komunikację z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dzięki budowie opartej o model usługowy, Comarch ERGO pozwala na wdrożenie e-usług o zróżnicowanej architekturze, zapewniających integrację z obiegami dokumentów funkcjonującymi w organizacji.

Comarch ERGO dostępne w abonamencie

Wszystkie moduły systemu Comarch ERGO dostępne są w abonamencie w modelu SaaS (Software as a Service). Oferujemy elastyczne modele abonamentu umożliwiające zakup poszczególnych systemów dziedzinowych, zawierające atrakcyjne upusty zależne od ilości kupowanych usług abonamentowych oraz okresów ich płatności.