OCHRONA ŚRODOWISKA

Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Comarch ERGO zapewnia inwentaryzację wiedzy o środowisku dostarczając elektroniczną platformę prowadzenia gminny i powiatowych rejestrów środowiskowych. Informacja środowisku dostępna jest we wszystkich systemach dziedzinowych Comarch ERGO oraz może być publikowana na Geoportalu publicznym.

Gminne rejestry środowiskowe

Informacja o środowisku

Comarch ERGO umożliwia ewidencjonowanie decyzji środowiskowych zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym: wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i ostatecznych decyzji, prognoz oddziaływania na środowisko, analiz, koncesji, postanowień, raportów itp.

Pomniki przyrody

Comarch ERGO umożliwia prowadzenie rejestru pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. Dla każdego pomnika przyrody można dodać załączniki tekstowe i graficzne, dzięki czemu możemy mieć pełną dokumentację obiektu. Lokalizacja przestrzenna pomników przyrody jest możliwa z poziomu mapy lub poprzez podanie precyzyjnych współrzędnych w układzie geodezyjnym lub geograficznym.

Wycinka drzew i krzewów

Comarch ERGO zapewnia prowadzanie rejestru zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. System zapewnia archiwizację wniosków i decyzji związanych ze sprawą. System posiada wersję mobilną umożliwiającą weryfikację wycinki w terenie oraz jej dokumentowanie w postaci zdjęć i dowolnych adnotacji.

Zbiorniki i oczyszczanie

Comarch ERGO zapewnia prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz powiązanych z nią aktów wykonawczych. System umożliwia przechowywanie danych przedmiotowych (technicznych) urządzeń, podmiotowych użytkowników urządzeń oraz danych lokalizacyjnych, zapewniając ich odniesienie przestrzenne do działek ewidencyjnych i adresów. Moduł umożliwia archiwizację dowolnych załączników związanych z danym zbiornikiem lub oczyszczalnią. System zapewnia obsługę procesów kontroli zbiorników i oczyszczalni oraz ich wyników.

Powiatowe rejestry środowiskowe

Uproszczone plany urządzenia lasu

Comarch ERGO pozwala na prowadzenie rejestru uproszczonych planów urządzania lasu, którego zakres informacyjny jest zgodny z zasadami sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu oraz standardami baz danych programu „Taksator PU”. System umożliwia wprowadzenie informacji dotyczących wydzieleń, opisów taksacyjnych, wskazań gospodarczych oraz dowolnych dokumentów związanych z planem urządzania lasu. System zapewnia ścisłe powiązanie danych rejestru z danymi ewidencji gruntów i budynków w zakresie odniesienia przestrzennego obiektów planu w stosunku do działek ewidencyjnych oraz zapewnia dostęp do EGiB związanych z danym planem czy wydzieleniem.

Pozwolenia wodnoprawne

Comarch ERGO zapewnia ewidencjonowanie decyzji i pozwoleń wodnoprawnych, powiązanych z nimi obiektów takich jak ujęcia wody i wylotów, strefy ochronne ujęć wody. System pozwala na rejestrowanie między innymi zakresu pozwolenia, jego statusu, danych dotyczących ujęcia i celu poboru wód, wylotu i rodzaju odprowadzanych cieków itp.

Sprzęt do połowu ryb

System umożliwia prowadzenie rejestru sprzętu pływającego do połowu ryb, związanych z nim danych technicznych i podmiotowych dotyczących użytkowników sprzętu oraz dowolnych załączników.

Strefy ochronne ujęć wody

Ponadto, system umożliwia wprowadzenie danych dotyczących rodzaju ochrony stref ochronnych, ich powierzchni oraz innych parametrów związanych z ujęciem. Lokalizacja przestrzenna zjawisk jest możliwa z poziomu mapy lub poprzez podanie precyzyjnych współrzędnych w układzie geodezyjnym lub geograficznym.