OBIEKTY BUDOWLANE

Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (KOB) usprawnia proces zarządzania i użytkowania obiektu budowlanego. Ułatwia sporządzanie wymaganych spisów, analiz i raportów z użytkowania obiektu. Prowadzenie KOB znacząco ułatwia pracę przedstawicielom odpowiednich organów lub jednostek, do których obowiązków należy kontrolowanie utrzymania obiektów budowlanych, by spełniały wymogi określone przepisami prawa budowlanego.

Wymagania prawne prowadzenia KOB

Na podstawie art. 64 ust. 1. Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, obiektu budowlanego, Prowadzenie KOB ma za zadanie systematyczne i skrupulatne dokumentowanie wszelkich aktywności i decyzji, które mają związek z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego budynków. Powinny się w niej znaleźć informacje o wszystkich kontrolach, usterkach, naprawach, przebudowach i każdego typu ingerencjach w stan techniczny obiektu budowlanego Prowadzenie KOB jest istotne ze względu na odnotowywanie (wraz z załączeniem odpowiedniej dokumentacji) przeprowadzonych przeglądów i kontroli w zakresie sprawdzenia stanu technicznego danego obiektu budowlanego: kontroli częściowej (co roku) i całościowej (co 5 lat).

Comarch ERGO KOB

Moduł książki obiektu budowlanego ERGO służy do ewidencjonowania danych związanych z prowadzeniem KOB, w tym: kontroli i przeglądów technicznych budynków, instalacji i urządzeń, usterek, remontów, harmonogramu prowadzonych kontroli i przeglądów, planowania remontów w powiązaniu ze wskazaniami pokontrolnymi, wykonanych zaleceń pokontrolnych, informacji związanych z wykrytymi usterkami, pracami związanymi z ich usunięciem oraz remontami.

Zarządzanie załącznikami

Użytkownik systemu może dołączać dowolne załączniki dotyczące obiektu budowlanego. Moduł pozwala na dodawanie załączników dotyczących opracowań projektowych i wszystkich pozostałych dokumentów technicznych dotyczących robót budowlanych, jakie były wykonywane w czasie użytkowania danego obiektu, przez cały okres istnienia obiektu. W przypadku dołączenia dokumentów posiadających georeferencje (pliki GeoTIFF oraz DXF), system umożliwia automatycznie wyświetlanie tych załączników na mapie, umożliwiając wizualizację dokumentacji budowlanej bezpośrednio na mapie.

Kompleksowy system informacji o obiektach budowlanych

KOB jest ściśle zintegrowany z modułem prowadzenia zasobu nieruchomości, w którym znajdują się dane dotyczące budynków oraz związanych z nimi dzierżaw i najmów budynków oraz lokali. Z poziomu KOB użytkownik posiada dostęp do związanych z obiektem budowalnym danych przedmiotowych i podmiotowych dotyczących budynków i lokali oraz związanych z nimi najmów i dzierżaw budynki i jego lokali. Moduł zapewnia także dostęp do aktualnych danych ewidencji gruntów i budynków związanych z danym obiektem budowlanym wraz z możliwością jego wizualizacji na mapie.

Terminarz

Moduł posiada wbudowane terminarz, prezentujący w formie kalendarza kluczowe daty związane eksploatacją i kontrolą obiektów budowlanych Umożliwia nadzorowanie terminów przeprowadzania kontroli okresowych i pięcioletnich, nadzorowanie terminów wykonywania prac budowlanych czy też usunięcia awarii i usterek.