GOSPODARKA PRZESTRZENNA GMINY

Gospodarka przestrzenna gminy obejmuje realizację zadań własnych gminy do których należą między innymi zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami, ładu przestrzennego, ochrony środowiska, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i odprowadzania ścieków, zieleni gminnej, dróg, ulic i mostów. Sprawna realizacja tych zadań wymaga dostępu do kompleksowej informacji przestrzennej, której jedynym źródłem są wymagane prawem rejestry publiczne.

Zintegrowane rejestry i ewidencje

Wdrożenie ERGO zapewnia zintegrowane prowadzanie wymaganych prawem rejestrów i ewidencji umożliwiając ich bezpośrednie wykorzystanie w procesach związanych z kompleksową gospodarką przestrzenną gminy. ERGO zapewnia zintegrowany dostęp do aktualnych danych rejestrów i ewidencji dla celów podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych. System wspiera obsługę procedur administracyjnych, zapewniając bieżącą aktualizację rejestrów publicznych w ramach obsługiwanych procedur oraz umożliwia automatyzację generowania dokumentów związanych z tymi procesami.

Gminny System Informacji Przestrzennej

Wdrożenie ERGO jest jednocześnie wdrożeniem gminnego Systemu Informacji Przestrzennej. Dane prowadzone w poszczególnych rejestrach i ewidencjach systemu prezentowane są w postaci czytelnych map tematycznych. Mapy te, mogą także integrować dane pochodzące z innych rejestrów i ewidencji, w zależności od potrzeb użytkownika i prowadzonych rejestrów. Z poziomu mapy, użytkownicy systemu mogą posiadać dostęp do szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach systemu. Ponadto, dane są prezentowane na Geoportalu wewnętrznym i zewnętrznym (publicznym).

Usługi zintegrowane z e-PUAP

ERGO umożliwia uruchomienie kilkudziesięciu e-usług wszystkich poziomów zaawansowania, zapewniając kompleksową obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie gospodarki przestrzennej. System jest zintegrowany z systemami płatności elektronicznych oraz brokerami odpowiedzialnymi za komunikację z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dzięki budowie opartej o model usługowy, ERGO pozwala na wdrożenie e-usług o zróżnicowanej architekturze, zapewniających integrację z obiegami dokumentów funkcjonującymi w organizacji.