GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Sprawna obsługa zasobu państwowego geodezyjnego i kartograficznego wymaga zapewnienia szybkiej i taniej obsługi procesów aktualizacji baz danych zasobu oraz jego udostępniania dla obywateli, przedsiębiorców i jednostek administracji publicznej Wydajny system zarządzania zasobem ma decydujący wpływ na sprawną obsługę procesów projektowych i budowlanych, wpływając bezpośrednio na efektywność funkcjonowania gospodarki naszego państwa. W realizacji tych zadań pomaga system Comarch ERGO.

Technologia gwarantująca komfort pracy

System zrealizowany jest w modelu usługowym, w którym jego wszystkie funkcjonalności prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta. Takie podejście do budowy systemu gwarantuje odmiejscowienie korzystania z jego usług oraz niskie koszty administracji, gdyż na komputerach użytkowników systemu nie musimy instalować żadnego oprogramowania.

Mapy w systemie Comarch ERGO nie są przetwarzane w przeglądarce internetowej. Wszystkie funkcje edycji danych realizowane są po stronie bazy danych z wykorzystaniem standardowych poleceń PL/SQL składowanych w bazie. W zależności od tego jakie funkcje użytkownik uruchamia na mapie, system inteligentnie serwuje odpowiednie dane przestrzenne w postaci usług WMS/WFS. Edycja mapy powoduje wysłanie do bazy danych odpowiednich poleceń przetwarzania danych. Wynik tego przetwarzania zwracany jest do klienta w postaci zaktualizowanej mapy z wykorzystaniem usługi WMS. Takie podejście do przetwarzania danych gwarantuje najwyższą wydajność.

Uruchamiamy system w architekturze wysokodostępnej (HA) zapewniającej nieprzerwaną pracą systemu, z pełnym monitorowaniem jego usług. Gwarantujemy skalowalność pionową systemu, zapewniającą wzrost wydajności przetwarzania danych i dostępu do interfejsów użytkownika, osiąganą poprzez rozbudowę serwera lub budowę klastrów serwerów. Gwarantujemy także skalowalność poziomą systemu, gwarantującą osiągnięcie wysokiej wydajności wyświetlanych map, poprzez instalacje klastrów serwerów danych przestrzennych. W przypadku awarii systemu, gwarantujemy automatyczne odtworzenie w pełni funkcjonalnego Systemu w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

Kopia bazy danych jest de facto kopią całego systemu (danych i oprogramowania). Odtworzenie całego systemu jest odtworzeniem kopii bazy danych. System dostarcza jednolity model długoterminowych transakcji dla wszystkich procesów aktualizacji baz danych zasobu, zrealizowany całkowicie po stronie bazy danych, zapewniając pełne bezpieczeństwo wykonywanych zmian przedmiotowych i podmiotowych. Zmiany nie są widoczne dla użytkowników systemu korzystających z danych aktualnych, do momentu ich zatwierdzenia.

Nadzorowanie wszystkich procesów z poziomu ośrodka

Comarch ERGO monitoruje przebieg wszystkich procesów związanych z obsługą prac geodezyjnych i zamówień wykorzystując mechanizmy statusów. Zamiana statusu związana np. z przyjęciem zgłoszenia pracy geodezyjnej czy też negatywnym wynikiem kontroli operatu powoduje automatycznie wysłanie poczty do stron biorących udział w tym procesie. Ponadto, na każdym z etapów obsługi procesów, pracownicy ośrodka czy geodeci mogą wysłać e-mai bezpośrednio z poziomu Comarch ERGO, do którego mogą być załączane wygenerowane dane lub dokumenty. Comarch ERGO pozwala przeglądać historię zmian statusów procesów oraz historię poczty e-mail dając pełen wgląd w realizacje tych procesów.

Wszystkie funkcje związane z procesami udostępniania baz danych zasobu działają z uwzględnieniem zmiennej czasu. Na zadany moment w przeszłości (RR:MM:DD:SS) użytkownik systemu może wyświetlić mapę zasadniczą. Na tą datę, może także udostępniać dane i dokumenty: wydrukować mapę zasadniczą, wygenerować wypis z ewidencji gruntów i budynków, czy też wygenerować zestawienie obiektów sieci wodociągowej i pobrać je do pliku w formacie *.xls.

Udostępnianie zasobu nigdy nie było tak proste

Użytkownik Comarch ERGO nie musi wykonywać żmudnych czynności związanych z dokonywaniem redakcji mapy dla poszczególnych skal opracowania. Wystarczy, że wprowadzi atrybuty obiektów, a system automatycznie wyświetli ich opisy na mapie. Comarch ERGO upraszcza także generowanie wydruków mapy. Dla dowolnie określonego obszaru wydruku, jego skali oraz wybranych warstw mapy, system automatycznie umieszcza opisy obiektów gwarantując, że wszystkie obiekty na wydruku posiadają swoje etykiety. Redagując automatycznie mapę, Comarch ERGO rozwiązuje konflikty pomiędzy etykietami wstawiając ewentualne odnośniki. Dzięki takiemu podejściu koszty prowadzenia mapy zasadniczej i jej udostępniania są znacznie niższe niż w przypadku ręcznego prowadzenia redakcji dla wszystkich skal.

Bardzo często klienci ośrodków dokumentacji zamawiają dane wektorowe z baz danych zasobu, określając precyzyjnie obszary zamawianych danych, które przekazują w formatach DXF lub SHP. Comarch ERGO umożliwia automatyczne wygenerowanie plików w formacie DXF, wraz z opisaniem wszystkich obiektów dla wskazanych przez klientów obszarów. Dzięki tej automatyzacji, pracownicy ośrodka mogą oszczędzić czas poświęcany na żmudną weryfikację kompletności przekazywanych danych i uzupełnienie brakujących opisów obiektów na mapie.

Comarch ERGO zapewnia automatyczne udostępnianie baz danych zasobu do plików w formatach rastrowych, z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej redakcji. Dla dowolnie wskazanych obszarów generowanych plików rastrowych, system zapewnia udostępnianie danych zasobu w formacie GeoTIFF. Wszystkie obiekty posiadają opisy, a obiekty które przecinają zadany obszar mogą być poza nim przysłonięte.