Jednolite, zaawansowane funkcje analityczne w każdym module

Wykorzystanie danych rejestrów publicznych w procedurach decyzyjnych administracji publicznej wymaga posiadania jednolitych funkcji analityki biznesowej, zapewniających przekształcanie danych w informacje, a informacji w wiedzę. Ujednolicenie modeli danych rejestrów i ewidencji ERGO zapewnia możliwość wykorzystania zestandaryzowanych funkcji analitycznych i technik prezentacji informacji we wszystkich systemach dziedzinowych.

Baza wiedzy

ERGO pozwala na przekształcanie danych w informacje, a informacji w wiedzę dostępną w postaci raportów, wykresów oraz map tematycznych. Wiedza ta może być wielokrotnie wykorzystywana w ujęciu globalnym, dostępnym dla wszystkich użytkowników organizacji jak i w ujęciu spersonalizowanym, dostępnym dla danego użytkownika systemu.

Dynamiczne analizy

ERGO zapewnia działanie funkcji BI w trybie on-line. Każda zmiana danych źródłowych powoduje automatyczne uaktualnienie wyników wyszukiwania danych i związanych z nimi technik prezentacji informacji w postaci raportów, wykresów i map tematycznych. Dzięki temu użytkownicy ERGO są zawsze dobrze poinformowani w oparciu o aktualne informacje z rejestrów źródłowych.

Standaryzacja analiz danych opisowych

ERGO dostarcza przyjazne interfejsy umożliwiające zdefiniowanie funkcji wyszukiwania danych opisowych, poprzez określenie warunków, które musi spełniać treść wyszukiwanych rekordów. Użytkownicy posiadają możliwość zdefiniowania filtru wyszukiwania dla każdej z wybranych kolumn, przy użyciu standardowych operatorów baz danych (=, !=, not in, between), znaku globalnego (%) i wprowadzeniu odpowiedniego wyrażenia. Ponadto użytkownicy posiadają możliwość zdefiniowania filtru wyszukiwania poprzez wpisanie złożonego zapytania SQL.

Standaryzacja analiz danych przestrzennych

ERGO umożliwia łączenie funkcji analiz danych opisowych z funkcjami analiz danych przestrzennych. Dla wskazanych obiektów na mapie system automatycznie ogranicza wyniki wykonanych analiz na danych opisowych. Ponadto, użytkownicy posiadają do dyspozycji standardowe operatory przestrzenne takie jak zawieranie, przecinanie, przyleganie itp. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest wykonywanie zaawansowanych analiz GIS bezpośrednio w systemie ERGO. W sytuacji, gdyby wyżej wymienione analizy były niewystarczające, możliwe jest wykorzystywanie komercyjnych lub darmowych programów GIS, takich jak QGIS.

Standaryzacja generowania raportów

Wyniki wyszukiwania danych mogą być prezentowane w postaci dynamicznych, w pełni konfigurowalnych raportów. Ich funkcjonalność jest bardzo podobna do możliwości jakie dają arkusze kalkulacyjne. Użytkownicy posiadają możliwość zmiany zawartości i wyglądu raportu do których należą między innymi wybór kolumn prezentowanych na raporcie, ich kolejności, określenie ilości rekordów, sortowania treści raportu itp. Ponadto, istnieje możliwość grupowania danych w raporcie na podstawie danych zawartych w kolumnach raportu. Dane prezentowane w raporcie mogą być wizualizowane na mapach tematycznych.

Agregacja danych w raportach

Użytkownicy ERGO posiadają możliwość agregowania danych w generowanych raportach z wykorzystaniem funkcji sumowania, obliczania wartości średniej, określenia liczby rekordów, określenia wartości minimalnej, określenia wartości maksymalnej, obliczenia mediany itp. Ponadto, użytkownicy mogą definiować własne kolumny w raporcie, prezentujące wyniki definiowalnych obliczeń arytmetycznych lub też wykorzystujących standardowe funkcje bazy danych. Możliwe jest także wyróżnianie kolorem wypełnienia i tekstu rekordów spełniających zdefiniowane przez użytkownika kryteria.

Standaryzacja generowania wykresów

Informacje prezentowane w dynamicznych raportach są zintegrowane z dynamicznymi, w pełni konfigurowalnymi wykresami. Użytkownicy mogą definiować wykresy liniowe, kołowe oraz słupkowe zarówno pionowe jak i poziome. System zapewnia pełną kontrolę nad formą prezentowanego wykresu, w tym: które kolumny prezentowane są na wykresie, jakie etykiety opisują wykres oraz jaki jest sposób prezentacji wykresu (malejąco, rosnąco).

Formaty zgodne z KRI

Informacje prezentowane w dynamicznych raportach i wykresach mogą być pobierane do plików w standardowych formatach takich jak CSV, HTML, XLS, PDF lub RTF. Raporty mogą być wysyłane pocztą elektroniczną bezpośrednio z poziomu platformy systemu. Ponadto, użytkownicy mogą skorzystać z subskrypcji raportu, to znaczy otrzymywania jego wersji HTML za pośrednictwem poczty elektronicznej, w ustalonych interwałach czasu.