E-USŁUGI W COMARCH ERGO

Elektroniczne usługi to dobra publiczne, z których może korzystać każdy obywatel. Rozwijające się gwałtownie społeczeństwo informacyjne, w coraz większym stopniu dostrzega zalety korzystania z elektronicznej formy kontaktu z urzędem, która pozwala na przezwyciężenie barier związanych ze sprawną obsługą obywateli. Comarch ERGO pozwala uruchomienie kilkudziesięciu e-usług w obszarze gospodarki przestrzennej: usług A2B – administracja do biznesu, A2C – administracja do mieszkańców oraz wewnątrzadministracyjnej A2A.

Poziomy dojrzałości e-usług

Poziom I – A2A

e-Usługi informacyjne realizowane są poprzez publikację w trybie on-line danych przestrzennych z rejestrów i ewidencji na geoportalu wewnętrznym urzędu. Użytkownik ma dostęp do szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach systemu. Rozwiązanie to umożliwia współdzielenie informacji pomiędzy wydziałami urzędu lub też pomiędzy urzędami np. gminą a powiatem. Bardziej zaawansowanym przykładem realizacji e-usług informacyjnych jest umożliwienie pracownikowi urzędu otrzymania pełnej informacji z rejestrów i ewidencji systemu dla podanego numeru działki ewidencyjnej z możliwością wydrukowania potrzebnych dokumentów opisowych i graficznych na potwierdzenie stanów lub faktów zgodnie z artykułem 220 KPA.

Poziom I – A2B, A2C

Prezentowanie danych publicznych w postaci map tematycznych udostępnianych na Geoportalu jest najłatwiejszą drogą dostępu do informacji zawartych w rejestrach publicznych urzędu. Istotą tych e-usług jest możliwość przeglądania szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach systemu Comarch ERGO takich jak np. dokumenty uchwał i załączniki graficzne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Geoportal sprawia, że wyszukiwanie pożądanej informacji staje się łatwiejsze dzięki integracji danych pochodzących z różnych rejestrów publicznych.

Poziom II

Poprzez jednostronną interakcję, rozumie się czynność podjętą przez klienta urzędu. Rolą urzędu jest w tym przypadku, zapewnienie możliwości pobrania przez WWW elektronicznej wersji formularza papierowego, niezbędnego do rozpoczęcia procedury administracyjnej. Wypełniony formularz składany jest następnie w formie tradycyjnej, bezpośrednio w Urzędzie. Przykładem takiej e-usługi jest udostępnienie wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Poziom III

Realizacja e-usługi III poziomu polega na umożliwieniu klientowi urzędu wypełnienia i złożenia drogą elektroniczną, formularza niezbędnego do rozpoczęcia procedury administracyjnej. Comarch ERGO dostarcza gotowe rozwiązania, umożliwiające przeprowadzenie zarówno wypełnienia formularza, jak i złożenia wniosku do urzędu. Udostępnienie usługi tego typu wymaga wdrożenia mechanizmu autoryzacji wnioskodawcy oraz dostarczenia wniosku do urzędu w postaci XML.

Poziom IV

e-Usługi IV poziomu umożliwiają realizację pełnej procedury administracyjnej wyłącznie drogą elektroniczną. W praktyce jej bieg rozpoczyna elektroniczne wypełnienie i złożenie wniosku (np. o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) wraz z wniesieniem wymaganych opłat, a kończy otrzymanie drogą elektroniczną przedmiotowego dokumentu.

Poziom V

Wdrożenie e-usług V poziomu wiąże się z wprowadzeniem do opisanych już mechanizmów transakcyjnych szeregu usprawnień, zapewniających ich dostosowanie do konkretnego klienta w związku z konkretną sprawą (personalizacja usług). Usprawnienia mogą polegać na częściowym wypełnieniu, automatycznym generowaniu dokumentów powiązanych w sprawie bez interwencji klienta czy też automatycznym powiadamianiu np. o stanie sprawy. poprzez SMS lub e-mail.

Elementy architektury

e-Usługi interakcyjne wymagają wdrożenia odpowiedniej architektury zintegrowanego systemu informatycznego. Jej elementami są systemy dziedzinowe Comarch ERGO, obsługujące procedury administracyjne oraz komponenty systemów zewnętrznych takie jak: systemy płatności elektronicznych oraz brokery odpowiedzialne za komunikację z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Odniesienie przestrzenne

Większość wzorów wniosków w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej zawiera element określenia lokalizacji, która odnosi się do działki lub adresu. Comarch ERGO udostępnia narzędzia zapewniające właściwe odniesienie przestrzenne danych będących przedmiotem spraw. Elektroniczne formularze posiadają narzędzia wyboru działki z Ewidencji Gruntów i Budynków oraz numeru adresowego z Ewidencji Miejscowości. Ulic i Adresów, pozwalające na jednoznaczne przypisanie lokalizacji przestrzennej do składanego wniosku.

Integracja

Comarch ERGO posiada wbudowane e-usługi umożliwiające integrację elektronicznego obiegu dokumentów (EOD) z jego systemami dziedzinowymi. Integracja ta realizowana jest z wykorzystaniem repozytorium dokumentów, zapewniającego wymianę metadanych o dokumentach i ich sprawach pomiędzy EOD a repozytorium. Dzięki tej integracji, możliwe jest automatyczne przyjęcie wniosków pochodzących z e-PUAP, które mogą być dalej procedowanie w systemach dziedzinowych. Ostateczne dokumenty będące wynikiem obsługi spraw są automatycznie umieszczane w repozytorium dokumentów oraz przekazywane ich końcowym odbiorcom z wykorzystaniem e-usług. Metadane dokumentów są zgodnie z JRWA.

Wydawanie dokumentów

Doskonałym przykładem wsparcia procesów generowania dokumentów będących wynikiem obsługi spraw, zainicjowanych przez e-wnioski jest wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. System wykorzystuje wskazaną we wniosku działkę ewidencyjnej do automatycznego wyszukania występującego w danym miejscu planu, a w konsekwencji odpowiednich zapisów przechowywanej w XML uchwały, dotyczących konkretnych terenów planistycznych obejmujących działkę. Jednocześnie do wypisu przenoszone są niezbędne informacje z wniosku, jak na przykład dane wnioskodawcy. Po wygenerowaniu dokumentu i wniesieniu przez klienta opłaty (w tym wypadku zależnej od liczby stron), dokument może dotrzeć do na skrzynkę ePUAP klienta.