Powiatowo-gminne centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej

 Przyjęta przez parlament ustawa dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym stworzyła podstawy prawne współpracy gmin i powiatu w ramach centrów usług wspólnych (CUW). Tworzenie CUW ma przynieść szereg wymiernych oszczędności związanych z usprawnieniem procesów administracyjnych, wykorzystaniem wspólnych zasobów czy też zmniejszeniem kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Comarch ERGO umożliwia uruchomienie elektronicznej platformy powiatowo-gminnego centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej, zapewniającego wymianę aktualnych danych pomiędzy powiatem i jego gminami.

Współpraca jednostek administracji publicznej to konieczność

Comarch ERGO umożliwia podłączenie do systemu jednostek podległych miastu takich jak zarząd dróg miejskich, zakład wodociągów i kanalizacji czy też zakład gospodarki komunalnej. System zapewnia przepływ aktualnych informacji pomiędzy urzędem miasta a jego jednostkami, zapewniając wykorzystanie informacje dla celów podejmowania decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych.

Comarch ERGO gwarantuje współpracę w prowadzeniu rejestrów publicznych

Comarch Ergo zapewnia korporacyjne prowadzenie rejestrów publicznych umożliwiające wzajemne wykorzystanie danych referencyjnych prowadzonych przez różne jednostki. Dla przykładu danymi referencyjnymi opisującymi powiatowy zasób nieruchomości są dane pochodzące z gminnych rejestrów, takich jak ewidencja miejscowości, ulic i adresów (adres nieruchomości), rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (funkcja nieruchomości w planie), ewidencja zabytków (wpis do ewidencji zabytków) czy ewidencja dróg (powierzchnia działki znajdująca się w obszarze drogi publicznej).

Comarch ERGO gwarantuje współpracę w obsłudze procedur administracyjnych

Comarch ERGO umożliwia korporacyjną realizację procedur administracyjnych z wykorzystaniem aktualnych danych prowadzonych przez inne jednostki. Dla przykładu, powiat wydając pozwolenie na budowę wykorzystuje informacje pochodzące z gminnych rejestrów i ewidencji takich jak ewidencja, miejscowości ulic i adresów, rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencja zabytków czy rejestr decyzji lokalizacyjnych. Z kolei, podstawą wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub też wydania decyzji o nadaniu numeru porządkowego budynku jest określenie działki ewidencyjnej, pochodzącej z powiatowej ewidencji gruntów i budynków.

Comarch ERGO gwarantuje współpracę w realizacji e-usług

Comarch ERGO zapewnia korporacyjną realizację e-usług, zapewniających spełnienie wymagań z artykułu 220 § 1 KPA. Stwierdza się w nim, że organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli istnieje możliwość ich ustalenia na podstawie posiadanych przez organ rejestrów i ewidencji lub na podstawie rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne, do których organ ma dostęp w drodze elektronicznej lub poprzez wymianę informacji.

Comarch ERGO gwarantuje współpracę w budowie Systemu Informacji Przestrzennej

ERGO umożliwia uruchomienie jednego Geoportalu publicznego, prezentującego dane publiczne zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez powiat, jego gminy i jednostki z nimi powiązane. Ponadto, każda jednostka może posiadać swój własny Geoportal wewnętrzny, zapewniający dostęp do szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez inne jednostki administracji publicznej.

Jeden, powiatowo-gminny e-urząd dla klienta

Comarch ERGO zapewnia standaryzację prowadzenia rejestrów i ewidencji w powiecie i gminach. Umożliwia ujednolicenie dostępu do informacji wykorzystywanych w procesach decyzyjnych oraz zapewnia standaryzację procedur administracyjnych z wykorzystaniem e-usług. Dzięki niej, obywatel i przedsiębiorca może być jednolicie obsługiwany w gminie i w powiecie. Generowanie przez system elektronicznych poświadczeń na potwierdzenie stanów lub faktów zapewnia, że obywatel kontaktuje się tylko z jednym urzędem w celu załatwienia swojej sprawy.

Nowoczesny zasób geodezyjny i kartograficzny podstawą efektywnej gospodarki przestrzennej

Kluczową rolę w procesach gospodarki przestrzennej pełnią bazy danych Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewnienie dostępu do aktualnych danych jest warunkiem koniecznym ich bezpośredniego wykorzystania w procesach decyzyjnych. Bazy te pełnią także istotną rolę w prowadzeniu gminnych i powiatowych rejestrów i ewidencji, zapewniając właściwe odniesienie przestrzenne danych w rejestrach i ewidencjach. Comarch ERGO dostarcza kompleksowy system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym gwarantujący spełnienie tych wymagań.

Korzyści z wdrożenia Comarch ERGO:

Możliwość budowy nowoczesnego systemu, którego samodzielne wdrożenie przez daną jednostkę byłoby niemożliwe ze względu na ograniczone środki finansowe
Standaryzacja procedur, rejestrów i udostępniania informacji
Zapewnienie dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji dla celów decyzyjnych
Szybsza realizacja procesów i procedur administracyjnych
Eliminacja wykonywania tych samych czynności przez różne jednostki
Niższe koszty zakupu i eksploatacji dzięki współużytkowanie zasobów IT