Miejskie Centrum Usług Wspólnych gospodarki przestrzennej

Przyjęta przez parlament ustawa dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym stworzyła podstawy prawne współpracy gmin i powiatu w ramach centrów usług wspólnych (CUW). Tworzenie CUW ma przynieść szereg wymiernych oszczędności związanych z usprawnieniem procesów administracyjnych, wykorzystaniem wspólnych zasobów czy też zmniejszeniem kosztów inwestycyjnych i operacyjnych. Comarch ERGO umożliwia uruchomienie elektronicznej platformy miejskiego centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej zapewniającego wymianę aktualnych danych pomiędzy urzędem miasta a jego jednostkami.

Współpraca urzędu miasta i jego jednostek to konieczność

Urząd miasta i jednostki z nim powiązane muszą ze sobą współpracować w zaspokajaniu potrzeb obywateli naszego państwa. Podział zadań i kompetencji pomiędzy urzędem miasta a jego jednostkami powoduje, że wspólna realizacja celów publicznych natrafia na liczne trudności. Realizowanie zadań publicznych wymagających współpracy przebiega w autonomicznych procesach, które cechuje utrudniona wymiana informacji pomiędzy uczestnikami tych procesów. Korporacyjny model systemu Comarch ERGO gwarantuje współpracę urzędu miasta z jego jednostkami w ramach elektronicznej platformy miejskiego CUW gospodarki przestrzennej.

Comarch ERGO gwarantuje współpracę w prowadzeniu rejestrów i ewidencji

Comarch ERGO zapewnia korporacyjne prowadzenie rejestrów publicznych, umożliwiające wzajemne wykorzystanie danych referencyjnych prowadzonych przez urząd miasta i jego jednostki. Dla przykładu danymi referencyjnymi dla ewidencji dróg i obiektów mostowych zarządzanych przez zarząd dróg miejskich są dane referencyjne prowadzone przez miasto, takie jak ewidencja miejscowości, ulic i adresów, rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy też bazy danych EGiB, BDOT500 i GESUT, administrowane przez miasto na prawach powiatu.

Comarch ERGO gwarantuje współpracę w zarządzaniu majątkiem komunalnym

Comarch ERGO dostarcza systemy klasy AMS (Asset Managment System), zapewniające zarządzanie majątkiem komunalnym. Dzięki ERGO, urząd miasta i zarządcy komunalni mogą posiadać wzajemny dostęp on-line do prowadzonych przez nich baz danych majątku komunalnego oraz związanych z nim kluczowych procesów takich jak zajęcia pasa drogowego, terminy budowy, remontów czy też usuwania awarii. System zapewnia koordynację procesów inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z majątkiem komunalnym realizowanych przez poszczególne jednostki.

Comarch ERGO gwarantuje współpracę w budowie Smart City i ITS

Comarch ERGO zapewnia korporacyjne prowadzenie rejestrów publicznych, umożliwiające wzajemne wykorzystanie danych referencyjnych prowadzonych przez urząd miasta i jego jednostki. Dla przykładu danymi referencyjnymi dla ewidencji dróg i obiektów mostowych zarządzanych przez zarząd dróg miejskich są dane referencyjne prowadzone przez miasto, takie jak ewidencja miejscowości, ulic i adresów, rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy też bazy danych EGiB, BDOT500 i GESUT, administrowane przez miasto na prawach powiatu.

Comarch ERGO gwarantuje współpracę w budowie Systemu Informacji Przestrzennej

Comarch ERGO umożliwia uruchomienie jednego Geoportalu, prezentującego dane publiczne zawarte w rejestrach i ewidencjach prowadzonych urząd miasta i jego jednostki. Można na nim np. prezentować zintegrowane dane dotyczące działek ewidencyjnych, adresów budynków, zajęć pasa drogowego, prowadzonych prac budowlanych, remontowych czy też utrudnień drogowych. Ponadto, każda jednostka może posiadać swój własny Geoportal wewnętrzny, zapewniający dostęp do szczegółowych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez różne jednostki administracji publicznej.

Usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców – usługi zintegrowane z ePUAP

Comarch ERGO umożliwia uruchomienie kilkudziesięciu e-usług wszystkich poziomów zaawansowania, zapewniając kompleksową obsługę obywateli i przedsiębiorców w zakresie gospodarki przestrzennej. System jest zintegrowany z systemami płatności elektronicznych oraz brokerami odpowiedzialnymi za komunikację z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dzięki budowie opartej o model usługowy, Comarch ERGO pozwala na wdrożenie e-usług o zróżnicowanej architekturze, zapewniających integrację z obiegami dokumentów funkcjonującymi w organizacji.

Korzyści z wdrożenia Comarch ERGO

Kluczową rolę w procesach gospodarki przestrzennej pełnią bazy danych Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewnienie dostępu do aktualnych danych jest warunkiem koniecznym ich bezpośredniego wykorzystania w procesach decyzyjnych. Bazy te pełnią także istotną rolę w prowadzeniu gminnych i powiatowych rejestrów i ewidencji, zapewniając właściwe odniesienie przestrzenne danych w rejestrach i ewidencjach. Comarch ERGO dostarcza kompleksowy system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym gwarantujący spełnienie tych wymagań.

Korzyści z wdrożenia Comarch ERGO:

Możliwość budowy nowoczesnego systemu, którego samodzielne wdrożenie przez daną jednostkę byłoby niemożliwe ze względu na ograniczone środki finansowe

Standaryzacja procedur, rejestrów i udostępniania informacji

Zapewnienie dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji dla celów decyzyjnych

Szybsza realizacja procesów i procedur administracyjnych

Eliminacja wykonywania tych samych czynności przez różne jednostki

Niższe koszty zakupu i eksploatacji dzięki współużytkowanie zasobów IT