ergo znosi „model polski” rejestrów publicznych w gospodarce przestrzennej


Rysunek Jacka Rupińskiego, doskonale ilustruje stan i techniki pracy urzędnika, który nie tylko musi wykonać swoje zadania i obowiązki wobec interesanta, ale jeszcze jest obciążany pracą w wielu systemach informatycznych, wewnętrznymi przepisami, regulaminami, akcjami sprawozdawczymi itd, itp. Wszystko to doprowadziło do wykształcenia się charakterystycznych cech “polskiego modelu” prowadzenia rejestrów i ewidencji.

Negatywne cechy polskiego modelu prowadzenia rejestrów i ewidencji

Rejestry i systemy użytkowe są autonomiczne prawnie, organizacyjnie, funkcjonalnie i informacyjnie.

Każdy rejestr tworzy własne, terytorialnie niezależne środowisko informacyjne i informatyczne.

Minimalna wymiana informacji pomiędzy rejestrami, autonomiczna aktualizacja danych rejestrów.

Zbieranie tych samych danych w różnych rejestrach, brak referencyjności danych rejestrów.

Powielanie, kopiowanie zebranych danych pomiędzy rejestrami.

Konflikty interesów, kompetencji, systemów generują olbrzymie koszty ekonomiczne i społeczne.

Dzięki zintegrowanym rejestrom i ewidencjom ergo

unikniesz tych wszystkich kłopotów

Zgodność z
Krajowymi Ramami Interoperacyjności

ERGO gwarantuje interoperacyjność rejestrów i ewidencji wykorzystywanych w gospodarce przestrzennej. ERGO zapewnia wykorzystanie aktualnych danych rejestrów publicznych w podejmowaniu decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych. Referencyjność danych systemu gwarantuje, że dane nie muszą być kopiowane pomiędzy rejestrami lub do hurtowni danych. Referencyjność usług gwarantuje bezpośrednie wykorzystanie informacji z rejestrów systemu w podejmowaniu decyzji prawnych, administracyjnych i gospodarczych.

Zgodność z
przepisami prawa

ERGO zapewnia prowadzenie wymaganych prawem ponad 60 rejestrów i ewidencji. System automatyzuje procesy przygotowania i generowania dokumentów wykorzystywanych w procedurach administracyjnych oraz wymaganych przepisami prawa raportów. Harmonizacja obsługi procedur administracyjnych z procedurami prowadzenia rejestrów publicznych gwarantuje, że generowane przez system dokumenty i raporty są zawsze wiarygodne.

Dostęp do
wszystkich informacji z poziomu mapy


ERGO zapewnia odniesienie przestrzenne danych zawartych w rejestrach i ewidencjach. System zapewnia prezentację aktualnych danych zawartych w rejestrach i ewidencjach systemu w postaci czytelnych map tematycznych. Dzięki ERGO nie musisz już przeszukiwać wielu odrębnych rejestrów publicznych. System zapewnia zintegrowany dostęp do informacji zawartych w rejestrach systemu z poziomu mapy.