Wymarzona nieruchomość na wyciągnięcie ręki

Chcesz zostać szczęśliwym posiadaczem nieruchomości w centrum miasta? Z nami to proste. Zrobisz to bez wychodzenia z domu pod warunkiem, że gmina w jakiej znajduje się Twoja przyszła nieruchomość udostępniła takie e-usługi. Zobacz jakie korzyści płyną z użytkowania naszego systemu.

Czym jest Comarch ERGO?

Comarch ERGO to rozwiązanie wspierające prowadzenie poszczególnych baz danych gospodarki przestrzennej przez urzędników szczebla gminnego, powiatowego, czy wojewódzkiego. System pozwala na udostępnienie aktualnych informacji z rejestrów i ewidencji prowadzonych w tych jednostkach. Daje dostęp użytkownikom do szczegółowych ustaleń planistycznych dla danego terenu, związanego z nim tekstu uchwały jak i załącznika graficznego.

Dane wyświetlane na mapie? Tak, to możliwe!

Dane z poszczególnych rejestrów wyświetlane są na aktualnych mapach geodezyjnych. Zakres udostępnianych danych zależny jest od specyfiki rejestru oraz danych, które mogą być podane do publicznej wiadomości. Nie znajdziemy tu danych osobowych, czy innych danych wrażliwych. Dane prezentowane są w sposób czytelny i intuicyjny. Podczas korzystania z mapy użytkownik posiada wiele przydatnych funkcji jak pomiary, wyszukiwania, czy możliwość wydruku interesującego obszaru.

Zakres informacyjny prezentowany na mapie w dziedzinie gospodarki nieruchomościami

Jednostka samorządu terytorialnego może podać do publicznej wiadomości aktualne dane ewidencji gruntów i budynków, numerów porządkowych, działek które są jej własnością lub zostały oddane w użytkowanie wieczyste, tereny wydzierżawione lub wynajęte, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, informacje o przetargach na te grunty oraz dowolne oferty np. na sprzedaż nieruchomości, informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub studium, strefę konserwatorską oraz nieruchomości wpisane do rejestru zabytków.

Jak kupić zabytkową nieruchomość?

Przed zakupem zabytkowej nieruchomości Comarch ERGO umożliwia sprawdzenie danych ujawnionych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków – w zakresie jej danych dotyczących oznaczenia – nr działki, obrębu, jednostki ewidencyjnej, czy powierzchni. Dane szczegółowe jak numer księgi wieczystej podawane są na wniosek, który należy złożyć do urzędu. Jeżeli nieruchomość stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego, to w informacji o wykazie lub przetargu podany jest jej stan techniczny, prawny (oznaczenie numeru księgi wieczystej) opis nieruchomości, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz warunki uczestnictwa w przetargu. Dane te mogą być dostępne dla każdego zainteresowanego po kliknięciu na nie na Geoportalu jednostki samorządowej.

Nieruchomość kupiona. Może mały remont?

Wszystkie plany rozbudowy, przebudowy powinny być skonfrontowane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Szczególnie istotna jest tu informacja czy nieruchomość położona jest w strefie konserwatorskiej lub nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. Informacje tą można odczytać z mapy, która udostępnia system Comarch ERGO. W takim przypadku w sprawie szczegółowych wytycznych dotyczących możliwości wykonania prac remontowych dobrze jest udać się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i poprosić o informacje. Natomiast jeśli Twoja nieruchomość jest na liście obiektów zabytkowych to wszystkie ustalenia muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków.

Plan zagospodarowania przestrzennego i regulacje prawne

System zapewnia prezentację przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z jego oznaczeniem barwnym, wynikającym z załącznika graficznego do tekstu uchwały jak również pobranie tekstu uchwały i zeskanowanego załącznika graficznego. W przypadku braku obowiązującego na danym obszarze planu miejscowego politykę przestrzenna gminy można odczytać ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

wymarzona nieruchomość