Model usługowy zgodny z KRI

ERGO zbudowane jest w modelu usługowym, w którym zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności rejestrów publicznych „dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego”. System zbudowany jest w modelu zorientowanym na usługi SOA, ukierunkowanym na obsługę procesów dostępnych z poziomu kontekstowego interfejsu, zależnego od etapu procedowania procesu i przyznanych użytkownikowi uprawnień.

Przeglądarka Internetowa

ERGO zbudowany jest w technologii WWW, gdzie wszystkie funkcje systemu dostępne są przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze klienta. System dostarcza zaawansowane interfejsy pozwalające na edycję danych, ich wyszukiwanie, analizowanie i raportowanie zapewniając „odmiejscowienie” korzystania z jego usług.

Architektura modułowa

ERGO posiada budowę modułową, składającą się ze zintegrowanych systemów dziedzinowych odpowiedzialnych za poszczególne obszary gospodarki przestrzennej. Poszczególne systemy dziedzinowe ukierunkowane są na prowadzenie wymaganych prawem rejestrów i ewidencji, gwarantując referencyjność danych i usług rejestrów. Modułowość systemu zapewnia wykorzystywanie tych samych, standardowych komponentów systemu we wszystkich jego systemach dziedzinowych.

Architektura korporacyjna

ERGO zapewnia centralizację gromadzonych w nim danych przy jednoczesnym rozproszeniu dostępności usług, pozwalających na formalne zarządzanie tymi zasobami przez upoważnione jednostki, zgodnie z ich formalnymi kompetencjami. ERGO może obsługiwać wszystkie wydziały samorządu oraz jednostki z nim powiązane. System może obsługiwać także wiele jednostek samorządowych, stanowiąc elektroniczną platformę centrum usług wspólnych gospodarki przestrzennej.