BUDOWNICTWO

Wydawanie decyzji dotyczących procesów budowlanych wymaga dostępu do wiarygodnych danych pochodzących z rejestrów publicznych takich jak ewidencja gruntów i budynków, ewidencja miejscowości, ulic i adresów, rejestr decyzji lokalizacyjnych, rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy też ewidencja zabytków. Wymaga także posiadania kompletnej wiedzy dotyczącej wydanych decyzji z uwzględnieniem ich lokalizacji przestrzennej.

Prowadzenie rejestrów decyzji budowlanych

Comarch ERGO zapewnia prowadzenie rejestru pozwoleń na budowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania, rejestru pozwoleń na rozbiórkę oraz rejestru zgłoszeń zamiaru budowy. W przypadku rejestracji decyzji budowlanej na podstawie decyzji lokalizacyjnej, system zapewnia jej powiązanie z odpowiednią decyzją pochodzącą z rejestru decyzji lokalizacyjnych.

Geolokalizacja decyzji

Rejestrowane decyzje posiadają odniesienie przestrzenne w stosunku do danych referencyjnych ewidencji gruntów i budynków (działki ewidencyjne) oraz do ewidencji miejscowości, ulic i adresów (numery porządkowe budynków). Użytkownicy mogą ponadto określać na mapie dowolne obszary wydawanych decyzji. Dzięki temu dane rejestrów budowlanych mogą być prezentowane na mapie w postaci konfigurowalnych map tematycznych.

Dostęp do wszystkich informacji z poziomu mapy

Z poziomu mapy, użytkownik posiada dostęp do szczegółowych danych zawartych w rejestrach budowlanych oraz innych rejestrów systemu Comarch ERGO takich jak np. ewidencja gruntów i budynków, ewidencja miejscowości, ulic i adresów, rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, rejestr decyzji o warunkach zagospodarowania, rejestr decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, ewidencja zabytków, rejestr stref ochronnych ujęć wody. Na podstawie kompletnych, wiarygodnych i aktualnych danych, użytkownik systemu może wydać poprawną decyzję..

Integracja z repozytorium dokumentów

System zapewnia integrację z repozytorium dokumentów, zapewniając możliwości wyszukiwania dokumentów na podstawie metadanych zgodnych z JRWA z wykorzystaniem filtrów przestrzennych określonych z poziomu mapy. Daje to użytkownikom, możliwość wyszukiwania wszystkich dokumentów związanych z obszarem wydawanej decyzji z uwzględnieniem dowolnych kryteriów (dokumenty z danej teczki, z danego roku, z danego wydziału itp.). Z poziomu decyzji budowlanych, system zapewnia dostęp do teczek, zawierających dokumenty związane z wydanymi decyzjami lokalizacyjnymi.

Zarządzanie załącznikami

Użytkownik systemu może dołączać dowolne załączniki do wydawanych decyzji oraz wyszukiwać je i przeglądać z poziomu przeglądarki internetowej. W przypadku dołączenia dokumentów posiadających georeferencje (pliki GeoTIFF oraz DXF), system umożliwia automatycznie wyświetlanie tych załączników na mapie, umożliwiając wizualizację dokumentacji projektowej, w związku z decyzją budowlaną.

Generowanie wymaganych prawem raportów

System zapewnia generowanie wymaganych prawem raportów: z rejestru wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę, z rejestru decyzji o pozwolenie na budowę/rozbiórkę, raportu statystycznego B-05 oraz B-06.